Vấn đề hộ nghèo là một trong những vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu trong các chính sách xã hội của nhiều quốc gia. Để giải quyết tình trạng bất công xã hội và giúp đỡ những người gặp khó khăn, một quy trình bình xét hộ nghèo hiệu quả và công bằng là cần thiết. Trong bài viết này, Văn phòng Công chứng Nguyễn Huệ sẽ hướng dẫn về quy trình bình xét hộ nghèo năm 2023 và cách nó được thực hiện để đảm bảo rằng sự trợ giúp được đưa đến những người thực sự cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

>>> Xem thêm: Lợi ích khi đến văn phòng công chứng tư nhân – công chứng miễn phí cả chủ nhật

1. Thời gian rà soát, xác định hộ nghèo

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, việc rà soát, xác định hộ nghèo được thực hiện như sau:

– Định kỳ mỗi năm 01 lần: Từ ngày 01/9 – hết ngày 14/12 của năm.

– Thường xuyên hằng năm: mỗi tháng 01 lần, từ ngày 15 hằng tháng.

Quy trình bình xét hộ nghèo

Việc rà soát, xác định hộ nghèo được thực hiện theo phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP.

2. Quy trình bình xét hộ nghèo 2023 như thế nào?

Có 02 quy trình bình xét hộ nghèo là quy trình bình xét hộ nghèo định kỳ hằng năm hoặc quy trình bình xét hộ nghèo thường xuyên hằng năm. Cụ thể:

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp sổ đỏ cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

2.1. Quy trình bình xét hộ nghèo định kỳ hằng năm

Theo Điều 4 Quyết định 24/2021/QĐ-TTg, quy trình rà soát hộ nghèo định kỳ hằng năm như sau:

Bước 1: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp (gọi chung là thôn) và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình cân rà soát, gồm:

– Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát;

– Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Bước 2: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

– Thành phần cuộc họp gồm:

 • Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã;
 • Công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã;
 • Trưởng thôn (chủ trì họp);
 • Bí thư Chi bộ thôn;
 • Đoàn thể;
 • Rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.

– Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại.

– Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã).

Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai

– Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong 03 ngày làm việc.

Xem thêm:  Top 3 văn phòng công chứng quận Tây Hồ

– Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

– Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (sau khi rà soát).

Bước 5: Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện

– Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

– Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Bước 6: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo
Chủ tịch UBND cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo và cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

>>> Xem thêm: Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói, uy tín tại Hà Nội

2.2. Quy trình bình xét hộ nghèo thường xuyên hằng năm

Bước 1: Hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch UBND cấp xã.

Bước 2: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

– Thành phần cuộc họp gồm:

 • Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã;
 • Công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã;
 • Trưởng thôn (chủ trì họp);
 • Bí thư Chi bộ thôn;
 • Đoàn thể;
 • Rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.

– Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại.

– Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã).

Quy trình bình xét hộ nghèo

Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai

– Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong 03 ngày làm việc.

– Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Xem thêm:  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.

– Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (sau khi rà soát).

Bước 5: Quyết định công nhận hộ nghèo; cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát.

Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>>> Xem thêm: Tuyển dụng việc làm cộng tác viên bất đông sản thu nhập cao, tự do làm việc

Trên đây là quy trình bình xét hộ nghèo mới nhất. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

>>> Hướng dẫn cách kiểm tra sổ đỏ thật giả cực nhanh chỉ trong 1 phút

>>> Thủ tục công chứng di chúc đối với tài sản cần lưu ý giấy tờ gì?

>>> Công chứng sơ yếu lý lịch ngay tại phòng công chứng hết bao nhiêu tiền?

>>> Địa chỉ văn phòng công chứng làm việc thứ 7 và chủ nhật

>>> Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2023

>>> Đã kết hôn, vợ hoặc chồng có được đứng tên một mình trên Sổ đỏ?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *